Praktisk info


Betaling
Salæret fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Udgangspunktet er en timepris på 1.965 kr. ekskl. moms svarende til i alt 2.456,25 kr. inkl. moms anno 2024.

Vinder du sagen, betaler statskassen salæret til forsvareren. Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Forsikringsforhold
Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i CNA Insurance efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klage
Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Alle advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af en tvist om salærets størrelse og/eller en tvist om advokaternes adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.